ايلام / بيشترين ميزان نرخ بيكارى در جغرافياى سياسى ايران و شرق كوردستان

KMMK:
بر اساس مركز امار حكومت جمهورى اسلامى ايران استان ايلام با ٣٠ درصد نرخ بيكارى در ميان جوانان با بيشترين ميزان بيكارى مواجه هست.

استان ايلام داراى سرشار از منابع طبيعى و داراى منابع مختلفى از معادن مى باشد و بيشترين اب شيرين و زمينهاى حاصلخيز براى كشاورزى هم از محسنات اين استان است ولى با وجود فقيرترين و بيكارترين استان ايران مى باشد.

لازم به ذكر است كه حكومت ايران با سياستهاى برانامه ريزى شده و سيستماتيك بر همه منابع اقتصادى چنگ انداخته و با سياست تبعيض ، فقر و سرمايه گزارى نكردن ، موجب شده كه جوانان اين استان براى شغل هاى طاقت فرسا به استانهاى مركزى ايران رفته و خدمت به خارج از زادگاه خود كنند و اين محروميت ها موجب شده كه بيشترين نرخ خودكشى در اين استان باشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN