بمباران روستاهای سنگە سر و سر قلا در استان سلیمانە در جنوب کوردستان

طی گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است شب گذشتە  ١٨ اردیبهشت  روستاهای سنگە و سر قلا در منطقە پشدەر واقع در استان سلیمانیە توسط هواپیماهای جنگی ارتش ترکیە بمباران شد این بمباران از ساعت يك نیمە شب  به مدت دو ساعت ادامە داشت و خسارات فراواني به این روستا ها، مزارع و اقشام  روستائیان وارد شد.

تداوم بمباران روستاها در منطقە کە از چند ماە پیش توسط جنگنده های ارتش ترکیه  اغاز شدە است موجب خسارات شدید به روستاها و ساکنین این مناطق و کشته و زخمی شدن شمار بسیاری از غیرنظامیان منجر شده است.

چندی پیش  جنگنده های ارتش ترکیه با بمباران  مناطق کوه کاره واقع در مرز استان دهوک اقلیم کوردستان و نیز روستاهای ارگم، سیانی، دیویکی، چم سوتی، چم چاله،  هدف قرار دادە بود کە در ان بمبارنها نیز خسارتهای شدیدی بە مردم ان منطقە وارد شدە بود.

ارتش ترکیه  پیشتر اعلام کرد بود  که هدف از این بمباران ها نابودی مواضع حزب کارگران کوردستان  می باشد.  این در حالی است که‌ حزب کارگران کردستان  طی هفته‌های گذشته‌ با توجه‌ به‌ درخواست احزاب سیاسی کرد  حاضر است بە سر میز مزاکرە باز گردد اما دولت ترکیە همچنان بە جنگ افروز ادامە میدهد و حاضر بە از سر گرفتن مذاکرات  نیست.

لازم به ذکر است کە این اقدام دولت ترکیە نقض حریم هوایی جنوب کوردستان توسط ترکیه بشمار میاید اما دولت عراق و حکومت اقلیم کوردستان  تاکنون واکنش جدی بە این موضوع نداشتە و کماکان این  بمبارانها ادامە دارد.

جمعیت حقوق بشر کردستان