تنها در سال جاری میلادی۵٣٩۵ زندانی کورد زیر سن ۱۸سال در زندان های دولت ترکیە بە سر می برند

KMMK:

بنابر گزاراشاتی کە فورات نیوز آن را تایید کردە است در حال حاظر نزدیک بە ۵٣٩۵ زندانی کورد زیر سن ۱۸ سال در زندان های دولت ترکیە زندانی هستند.
این نوجوانان تنها بە خاطر کورد بودن و یا شرکت در اعتراضات مردمی دستگیر و روانەی زندان شدە اند.
بدهی است که سیاست ضد خلق کورد سال های زیادی است از طرف دولت های ترکیە پیرو می شود کە علاوە بر صدها هزار بازداشتی و زندانی سیاسی، قریب بە ۲ ملیون نفر نیز تابحال زندە بەگور و نسل کشی شدە اند .

جمعیت حقوق بشر کورستان
ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN