سقز / وخامت حال يك زندانى سياسى كورد

KMMK,
مطلب أحمديان اهل شهر بانه در مورخ ١٣ مهرماه ١٣٨٩ از سوى اطلاعات جمهورى اسلامى به اتهام عضويت در يكى از احزاب اپوزيسيون كورد در شرق كوردستان بازداشت شد.
نامبرده به ٢٥ سال زندان و ٦ سال حبس در تبعيد محكوم شد.

مطلب أحمديان مدتيست از اركيتيس ( عفونت بيضه) رنج مى برد و مسئولين زندان به وى اجازه درمان نمى دهند و به او گفته اند هزينه جراحى اين بيمارى بايستى خودش بر عهده گيرد و نامبرده توانايي پرداخت انرا ندارد.

پزشك زندان هم گفته ، طولانى تر شدن اين بيمارى و مداوا نكردن ان به احتمال زياد دچار سرطان مى شود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان
ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN