سنە/ تائید حکم زندان یک فعال مدنی

KMMK:

طبق دادنامه شعبه اول دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سنه، فعال مدنی اهل کامیران به نام امید اسدی به یک سال حکم تعزیری محکوم شد.
حکم صادره در ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷ به اتهام تبلیغ به نفع یکی از احزاب مخالف حکومت ایران برای آقای اسدی صادر شده بود. به علت عدم اعتراض به رای صادره در دادگاه بدوی از حکم صادره ۲۰ روز کاسته شد.
نامبرده از سوی دیگر و در یک پرونده مجزا به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران، به یک سال حکم تعلیقی محکوم شده بود.
امید اسدی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات در کامیران بازداشت و در تاریخ ۱۴ شهریور همان سال با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان