جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارگزارشهاماهانە

گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماه جولای ٢٠١٩

KMMK:

این گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه جولای سال ۲۰۱۹ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است. شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد. حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد توسط نیروهای امنیتی و انتظامی با نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

بر اساس اطلاعات جمع اوری شدە در این ماە دە زندانی محکوم بە اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان اعدام شدەاند.

اسمتاریخمکان
نازدار وطن‌خواه24.07.2019اورمیە
آراسته رنجبر 24.07.2019اورمیە
ملیحه صالحیان18.07.2019مهاباد
مهرم نعمتی17.07.2019اورمیە
عسکر برتر17.07.2019اورمیە
جهانگیر محمدی16.07.2019اورمیە
هیمن بنانوند16.07.2019اورمیە
محمد عارف نجفیان16.07.2019اورمیە
عبدالخالق رویایی16.07.2019اورمیە
ویس علیپور09.07.2019مهابد

زندان و بازداشت

در این ماە ۴۸ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند.

اسمتاریخمکان
عمر ابروان31.07.2019پیرانشار
پروین ادوایی30.07.2019مریوان
عدنان طهماسبى28.07.2019کرماشان
رزگار ابراهيمى28.07.2019کرماشان
يحيى مصطفايى28.07.2019کرماشان
ياسر دارابى28.07.2019کرماشان
پيمان محمدى28.07.2019کرماشان
پوليان عزيزيان28.07.2019کرماشان
شمس الدين قادرى28.07.2019کرماشان
إيمان صالحى28.07.2019کرماشان
يعقوب الماسى28.07.2019کرماشان
حمزه محمدى28.07.2019کرماشان
عليرضا محمدى28.07.2019کرماشان
عمران دارابى28.07.2019کرماشان
عبدالله ویسی25.07.2019مریوان
خلیل کریمی25.07.2019سنە
حسین کمانگر21.07.2019کامیاران
جعفر پکند19.07.2019بوکان
جبار دودکانلو19.07.2019خوی
سیامند وثوقی راد19.07.2019مهاباد
رمضان سلطانیان 19.07.2019سنە
محمد میرزایی18.07.2019ماکو
هوشنگ کوشکی18.07.2019لورستان
مجید تیباش17.07.2019اورمیە
کیوان بهروزی16.07.2019مهاباد
آوات بهروزی16.07.2019مهاباد
خالد سورى16.07.2019مریوان
گوران قربانی15.07.2019مریوان
فاتح هوشمند15.07.2019مریوان
علی (نوشیروان) رضایی15.07.2019مریوان
امید صالحی15.07.2019مریوان
یادگار دلجو15.07.2019مریوان
علی‌رضایی15.07.2019مریوان
شیرکو عباس طاهر13.07.2019مهاباد
هوشیار امینی13.07.2019مهاباد
خالد کولانی13.07.2019مهاباد
سلیم شیخ نژاد13.07.2019مهاباد
سهراب قادر زاده13.07.2019مهاباد
هیمن اسماعیلی13.07.2019مهاباد
امید قادری13.07.2019مهاباد
علی اسماعیلی13.07.2019شنۆ
ابراهیم مردانی13.07.2019بوکان
هادی محمد زاده13.07.2019سقز
یوسف محمدزادە13.07.2019سقز
محمد صدیق رستمی12.07.2019سنە
فایق یوسفی10.07.2019سقز
هادی محمدزادە10.07.2019سقز
حميد كرونانى05.07.2019دهگلان

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ١١ کولبر و کاسبکار کشته  و ١٧ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

اسمعلتمکانتاریخ
میلاد حسین زادهشلیک مستقیم نیروهای نظامیچالدران22.07.2019
علیشلیک مستقیم نیروهای نظامیچالدران22.07.2019
محمد (بریاجی) ابراهیم‌زادهشلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت15.07.2019
حسن رسول زاده تعقیب و گریز پلیسسقز14.07.2019
ناشناستعقیب و گریز پلیسسقز14.07.2019
منصور شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت07.07.2019
یاسین قوربانیعدم امنیت کاریبوکان07.07.2019
یونس آلتونشلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشار04.07.2019
گوران عزیز زادهشلیک مستقیم نیروهای نظامینودشە04.07.2019
بهنام تارینبرق گرفتگیمریوان25.07.2019
میلاد فتحیشلیک مستقیم نیروهای نظامیاهواز18.07.2019
علی رحیمیدر حین کاربوکان18.07.2019

كولبر و کاسبکار زخمی شدە

اسمعلتمکانتاریخ
محمد خدر حسینشلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشار31.07.2019
هادی حیدریشلیک مستقیم نیروهای نظامینوسود22.07.2019
حسین عجمیشلیک مستقیم نیروهای نظامینوسود22.07.2019
امید علم هولیشلیک مستقیم نیروهای نظامینوسود22.07.2019
محمد علم هولیشلیک مستقیم نیروهای نظامینوسود22.07.2019
آزاد یاستاشلیک مستقیم نیروهای نظامینوسود22.07.2019
محمود میرزایشلیک مستقیم نیروهای نظامینوسود22.07.2019
 ناصح شریفی شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت16.07.2019
مجید قادریشلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت16.07.2019
كريم فارسىشلیک مستقیم نیروهای نظامیخوی14.07.2019
غریب علیزادهشلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشار09.07.2019
سامان سورشلیک مستقیم نیروهای نظامیمهاباد09.07.2019
سهراب خضریشلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشار04.07.2019
اسیر شاه‌پسندیشلیک مستقیم نیروهای نظامینودشە04.07.2019
محمد آوازهشلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت03.07.2019
رزگار رسولیشلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت02.07.2019
یونس آلتونشلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشار01.07.2019

خودکشی و قتل

دراین ماه نیز ٣ نفر خودکشی کرده یا بە قتل رسیدە اند کە شامل دو زن و یک مرد میباشد

اسمتاریخمکانسنعلت
هاجر آروسی13.07.2019پیرانشار١٧خودکشی
زهرا رسولی13.07.2019سنەنامشخصقتل
عثمان خزرنيا07.07.2019مهاباد١٨خودکشی

مین

در این ماە ١ نفر در اثر انفجار مین کشتە شدە است.

اسممکانتاریخعلت
یعقوب حاجی پور ایلام17.07.2019انفجار مین

جدای از موارد بالا در این ماە شاهد آتش سوزیهای گستردەای در شرق کوردستان بودە ایم کە حکومت ایران بە عمد بیشتر آنها را ایجاد کردە است، همچنین پنج مورد کودک آزادی گزارش شدە است. قابل ذکر است کە بیکاری و افزایش شدید قیمتها زندگی مردم در شرق کوردستان را بسیار سخت کردە است.

باید اذعان داشت سوای مباحث فوق، دربسیاری موارد دیگر حکومت جمهوری اسلامی ایران موجبات نقض حقوق بشر را نسبت به ملت کورد در شرق کوردستان فراهم آورده است که به صورت رسمی آمار و ارقام آن در دسترس نمی باشد. در این ماە در هر چهاربخش کوردستان شاهد آتشسوزیهای گستردە جنگلها و مراتع بودەایم، اقدامی کە حکومتهای ایران، ترکیە و گروههایی مانند حشد شعبی و داعش مسئول ان بودەاند.
در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا وسعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.
جمعیت حقوق بشر كوردستان

Related posts

کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد تا دریافت مطلباتمان در اعتصاب باقی خوهیم ماند

کرماشان/ایجاد رعب وحشت / شلیک مأموران نیروی انتظامی به مسافران یک خودروی سواری

تداوم خودکشی زنان در شرق کوردستان/ اقدام به خودکشی سه زن