شنو(اشنویه)/ بازداشت و انتقال دو شهروند به زندان جمهوری اسلامی ایران

KMMK:

هفته جاری دو شهروند اهل شنو توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به زندان حکومت منتقل شدند.

آسو گرمیانی و مجید دریایی دو شهروند اهل شنو به صورت جداگانه بازداشت و جهت سپری کردن دوران حبس به زندان حکومت در شنو منتقل شدند.

آسو گرمیانی پیشتر در تاریخ ۲٨ اسفند۱۳۹۷ به اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد مخالف حکومت ایران بازداشت و در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹٨ موقتا باقید وثیقه آزاد شده بود.


نامبرده نهایتا به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
همچنین مجید دریایی که پیشتر در تاریخ ۴ بهمن ۹۶ توسط نیروهای اداره اطلاعات ایران باداشت شده بود پس از مدتی با تودیع وثیقه موقتا آزاد شده بود.
مجید دریایی در دادگاه بدوی در تاریخ ۷ بهمن۹۷ به دو سال حبس محکوم سپس در دادگاه تجدید نظر دوران محکومیتش به دوسال و سه ماه و ده روز افزایش یافت.
لازم به ذکر است: نامبردگاه طی روزهای گذشته مجددا بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان جمهوری اسلامی ایران در شنو منتقل شدند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان