انفال / كشف گور دستە جمعى زنان و كودكان جنوب کوردستان

KMMK

به نقل از خبرگزارى فرانسه، طى گفتگوى کە با دكتر زيد اليوسف داشته، اعلام كرده : بقاياى اجساد ٧٠ نفر كه همه انها زن و كودك هستند در منطقه تل الشيخيه در جنوب سماوه نزديك به مرز عربستان كشف شده اند.

به نقل از گفته هاى نامبرده همه اجساد اين گور دست جمعى كورد بوده و بر اساس شواهد موجود اين کشتار به سال ١٩٨٨ بر مى گردد، همچنين اشارە داشتند کە به سر اين انفال شده ها گلوله شليك شده است.
لازم به ذكر است كه ، در سالهاى ١٩٨٥ تا ١٩٨٨ از سوى حكومت صدام حسين رئيس جمهور ان وقت عراق بيشتر از ١٨٠ هزار مردم کورد در جنوب كوردستان انفال و قتل و عام كرد.

طبق گزارش سازمان ملل در سالهاى اخیر، هجوم گروه داعش در سال ٢٠١٤ به خاك اين بخش از كوردستان يك بار ديگر كوردها ژنوسايد و انفال شدند ، اين سازمان بين الملل اعلام كرد كه بيش از ٢٠٠ گور دست جمعى هنوز در اين منطقه وجود دارد كه اجساد بيش از ١٢ هزار انسان در ان دفن شده است.

نسل کشی کوردها در چندین دوره زمانی مختلف روی داده و به شکلی سیستماتیک از سوی حکومت کوردها در جنوب کوردستان نسل کشی شدند، اما سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای جهان کوچکترین اعتراضی از خود نشان نداده و اکنون نیز این ژنوساید را به رسمی نشناخته اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان