مرگ یک کارگر بوکانی در حین کار

KMMK:

یک کارگر به نام علی رحیمی، فرزند محمد اهل روستای ینگیجه از توابع بوکان در حین کار در یک ساختمان جان باخت.

علت مرگ نامبرده سقوط از ارتفاع به دلیل فقدان وسائل ایمنی حین کار گزارش شده است.

فعالین حوزه کارگری بر این باورند؛ که علت بیشترین مرگ و میر کاگران در محیط کار به دلیل عدم ایمنی در محیط کار و عدم آموزش دسترسی به وسائل ایمنی می باشد. جمعیت حقوق بشر کوردستان