اورمیه/ پنج حالت کودک‌آزاری و بیست‌وهشت مورد خشونت علیه زنان ثبت‌شده است

KMMK:

از ابتدای سال جاری شمسی تاکنون، در بنیاد حکومتی امور اجتماعی در استان اورمیه ۵ حالت کودک‌آزاری و ۲٨ مورد خشونت علیه زنان ثبت‌شده است.

مهرداد مطلبی معاون انتصابی امور اجتماعی (بهزیستی) در استان اورمیه در این مورد اذعان داشته است؛ سرپرستی ۴ مورد از کودکانی که مورد آزار و خشونت قرارگرفته‌اند پس از طی مراحل قانونی، به اقوام یا پدربزرگشان داده‌شده است و یک مورد هنوز در مراکز نگه‌داری از کودکان بد سرپرست حمایت می‌شود.

همچنین نامبرده اشاره کرد سال گذشته ۹ کودک مورد آزار قرارگرفته‌اند. و در مورد کودکان کار خیابانی نیز می‌گوید؛ پارسال ۲۴۹ کودک و امسال نیز تاکنون ۴۹ کودک موردحمایت قرار گرفتند.

وی مطلبی همچنین در مورد مسئله خشونت علیه زنان گفت؛ سال گذشته ۱۴۷ نفر از زنانی که مورد خشونت قرارگرفته بودند در امن گاه‌های بنیاد امور اجتماعی دولت ایران در این استان موردحمایت قرارگرفته‌اند و به آنان خدماتی ارائه‌شده است و دوباره به آغوش خانواده‌هایشان برگردانده شده‌اند.

همچنین امسال نیز ۲٨ زن به امن گاه‌ها و مراکز حمایت از زنان در مقابل خشونت مراجعه کرده‌اند.

زنان و کودکان آن طبقه از جامعه هستند که به علت عدم توجه مسئولین حکومت جمهوری اسلامی ایران و نقص قانونی مورد بیشترین اذیت و آزار، خشونت و تبعیض قرار می‌گیرند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان