مهاباد/ اعدام یک زن در زندان حکومت جمهوری اسلامی ایران

KMMK:

سحرگاە روز سه شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹٨ در زندان جمهوری اسلامی ایران در مهاباد حکم اعدام یک زن اجرا شد.

بر اساس گزارش هویت زن اعدامی ” ملیحه صالحیان ” اهل روستایی از توابع میاندواب اعلام شده است.
نامبرده به اتهام قتل در زندان حکومت اسلامی ایران واقع در مهاباد محبوس بود.

باید اذعان داشت تا هنگام تهیه این خبر رسانهای رسمی حکومتی این اعدام را اعلام نکرده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان