١٢٨ مورد اتش سوزى مراتع تنها در يك ماه در شهر سقز

KMMK:
از ابتداى تيرماه سال جارى تاكنون بيش از ٢١٠ اتش سوزى انجام گرفته كه از اين تعداد ١٢٨ مورد ان مربوط به اتش سوزى مراتع و گياهان بوده است.

به نقل از محمد دولتى مدير عامل سازمان اتش نشانى حکومت ایران در شهر سقز : بيش از ٩٥ درصد اين اتش سوزيها عامل انسانى در ان دخيل بوده است.

تداوم اتش سوزیها در شرق كوردستان بصورت روزانه و سيستماتيك و بصورت شك برانگيز انجام مى گيرد و چندين سال است كه بطور مدام جنگلها و مراتع كوهستانى كوردستان سوخته مى شوند .
فعالين زيست محيطى و افرادى كه براى كمك به نجات طبيعت كوردستان قدمى بر مى دارند از سوى حكومت ایران مورد حمله و بازداشت و زندانى قرار مى گيرند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان