جمهوری اسلامی ایران در فهرست کشورهای ردیف اول ناقض آزادی های مذهبی

کمیسیون بین المللی “آزادی مذهبی” در ایالات متحده، روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه گزارش سالانه خود را در زمینه وضعیت آزادی مذهبی در کشورهای مختلف منتشر کرد.

ر این گزارش جمهوری اسلامی ایران در فهرست کشورهای ردیف اول ناقض آزادی های مذهبی منتشر شده و آمده است که وضعیت آزادی مذهبی در ایران طی سال گذشته، همچنان وخیم بوده است.

طبق گزارش کمیسیون بین المللی “آزادی مذهبی آمریکا “وضعیت ایران بدتر شده است و  در این رابطە بهائیان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی تحت فشار هستند.”

بنا بر این گزارش، دستگاه قضایی و امنیتی در ایران با کسانی که به دین مسیح گرویده اند، برخورد شدید کرده است.  همچنین امدە است کە گروه های مدافع حقوق بشر در طی این دوره موارد بیشتری از آزارهای جسمی و ضرب و جرح مسیحیان در زندان را گزارش کردند. تعداد مسیحیان در بازداشت و زندانی تا اردیبهشت ۱۳۹۵، به ۹۰ نفر رسیده است.

همچنین در گزارش کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی در ایالات متحده آمده است که مسلمانان سنی در ایران با محدودیت های زیدای  مواجه اند.

براساس این گزارش، تبلیغات منفی و ضدیت با یهودیان و هدف گیری اعضای جامعه یهودی به اتهام رابطه با اسراییل طی سال ۲۰۱۵ از سوی دولت جمهوری اسلامی ادامه داشت.

طبق گزارشات متعدد  کە جمعیت حقوق بشر کوردستان  نیز منتشر نمودە است پیروان ایین یارسان در شرق کوردستان تحت فشار و ازیت و ازار دولتی قرار میگیرند.  چندین تن از فعالان ایین یارسان در زندانهای جمهوری اسلامی بە احکام سنگین محکوم شدە اند و تابحال چندین معبد ایین یارسان توسط نیروهای انتظامی تخریب  و یا از تعمیر و ترمیم انها جلوگیری بە عمل امدە است.

طبق امارهای  جمعیت حقوق بشر کوردستان  در حال حاضر نزدیک  نزدیک بە ٣٠ نفر از زندانیان عقیدەتی کورد در زندانهای جمهوری اسلامی ایران محکوم بە اعدام شدەاند. در همین رابطە  از ساخت مساجد سنی در مناطق مرکزی جلوگیری بە عمل میاید.

باوجود اینکە  ایالات متحدە  آمریکا و گروه ۵+۱ با ایران بر سر برنامه اتمی ایران به توافق رسیدند، اما این توافق، نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران را در بر نمی گیرد. و جمهوری اسلامی ایران در ردیف اول کشورهای ناقض حقوق بشر   بشمار میرود.

جمعت حقوق بشر کوردستان