اتش سوزی در پارک جنگلی توش نوذر شهر سنه

Kmmk:
روز شنبه ٨ تير ماه ١٣٩٨ شمسى ، پارك جنكلى توش نوذر شهر سنه دچار اتش سوزى شده و بخش هاى وسيعى از اين پارك در اتش سوخت.

به نقل از سهيل فضل وزيرى مدير عامل سازمان اتش نشانى شهردارى سنه ، بيش از ٤ هكتار از اين مراتع طعمه حريق شد و عامل انسانى در اين حادثه دخيل دانسته است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان
ارتباط
@KMMKADMIN

کانال تلگرام
@KMMKKURDISTAN