تعداد کلاس های تخریبی در لورستان از تعداد کلاس های مقاوم بیشتر است

KMMK:

مدیرکل سابق نوسازی جمهوری اسلامی ایران گفتە است کە در استان لورستان 4 هزار و 780 کلاس درس مستحکم ، 4 هزار و 790 کلاس تخریبی و 850 کلاس درس را نیز نیازمند مقاوم‌سازی بیان کردە است.

همچنین 7 هزار و 500 کلاس درس استان نیازمند استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی است، ضمن اینکه در حال حاضر 2 هزار کلاس درس از بخاری‌های گازی غیراستاندارد استفاده می‌کنند.

این درحالی است کە وضعیت آموزش و پرورش ، نوسازی و مقاوم سازی مدارس در دیگر استان های شرق کوردستان از وضعیت مشابهی برخورداراست بە گونەای کە بیش از ۷۰ درصد مراکز آموزشی درشرق کوردستان فرسودە و فاقد امکانات است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان