بیش از یک ششم از جنگلهای زاگرس بەخصوص در شرق کوردستان نابود شدە اند


KMMK:

بر اساس ارزیابی ها جنگل‌ها و مراتع زاگرس که در سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی‌های متمادی ، آتش سوزی و جنگل زدایی بخش‌هایی از گستره خود را از دست داده است.

از وسعت ۶ میلیون هکتاری جنگل‌های منطقه زاگرس به دلایل مختلف بیش از یک میلیون هکتار آن از بین رفته است.

بر اساس مطالعات انجام شده در جنگل‌های زاگرس ۲ هزار و ۳۷۲ گونه گیاهی ۶۱ گونه پستاندار، ۲۷ گونه ماهی، ۱۶۷ گونه پرنده و ۳۷ گونه خزنده
شناسایی شده کە تا این لحظە دە ها گونە گیاهی و جانوری نابود شدە است.
همچنین بر پایه تحقیقات، ۴۰ درصد آب شیرین جغرافیای سیاسی ایران در محدوده زاگرس تولید می‌شود.

نبود تجهیزات اطفای حریق و از همە مهمتر کمبود شدید مناطق حفاظت شدە ، تراشیدن جنگلها ، توسعە ی بی رویەی کشاورزی در قلمرو جنگلها و مراتع بە یکی از بزرگترین چالشها در جنگل های زاگرس تبدیل شدە است .

اگر چە این روزها عوامل طبیعی مانند صاعقه، سهل انگاری کشاورزان و غفلت گردشگران باعث آتش سوزی‌ها شده اما بە گفتەی شاهدان عینی و حامیان و گروههای محیط زیست بیشتر این آتش سوزی ها از طرف خود سپاه پاسداران و از طریق یک سیاست از پیش تعیین شدە انجام شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN

کانال تلگرام
@KMMKKURDISTAN