تداوم آتش سوزیها در شرق کردستان/ حکومت ایران در حال نابودی طبیعت کوردستان است

KMMK:
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ شمسی، در منطقە پارک جنگلی بابا اسکیدری سرپل ذهاب شرق کوردستان بخش قابل توجەای از مزارع و مراتع طبیعی منطقە در آتش سوخت.

آتش سوزی ظهر روز گذشتە در منطقه پارک جنگلی بابا اسکدیر سرپل ذهاب آغاز و با توجه به وزش باد با وجود حضور نیروهای مردمی بخش قابل طبیعی از در آتش سوخت.
قابل ذکر است که از سوی دیگر سو آتش سوزی در کوە بانی توان شهرستان جوانرو در استان کرماشان اتفاق افتاد که توسط اهالی منطقه مهار شد.

تا کنون از میزان خسارات این آتش سوزی آماری بە دست نیامدە است.

در اکثر آتش سوزی های اخیر شرق کوردستان حکومت ایران و نیروهای وابسته به این حکومت به عمد جنگل ها و مراتع کوردستان را به آتش کشیده و طبیعت کوردستان را نابود می‌کنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان