خودکشی نوجوان ١٥ سالە در شرق کوردستان

خودکشی جوانان در کوردستان رو بە افزایش است.

در روز دوشنبە  هفتە جاری ٦ اردیبهشت ماە  یک نوجوان ١٥ سالە  از اهالی روستای ارگنەی سفلی از توابع شهرستان صحنە چمچمال بە علت مشکلات اجتماعی با بستن دەستهای خود و برتاپ کردن در رودخانە گاماسیاب اقدام بە خودکشی کرد و جانش را از دست داد.

طبق اطلاعات و گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان در طی سالهای اخیر امار خودکشیها در شرق کردستان بسیار افزایش یافتە تا جایی کە کاربدستان دولتی نیر بە این موضوع اذعان کردەاند.

در همین رابطە امدە است کە استان کرماشان بیشترین امار خودکشی را در سطح ایران بە خود اختصاص دادە است ، در ایلام و سنە (کوردستان) و ارومیە( ازربایجان غربی نیز بە همین روال مقامهای سوم ، چهارم و ششـ را بە ترتیب بە خود اختصاص دادە است.

بر أساس نظر کارشناسان نبود امکانات سالم همچنین ، بیکاری ، تبعیض دولتی ، و دید امنیتی نیروهای انتظامی بە ملت کرد اصلیترین دلایل خودکشی در بین جوانان و نوجوانان شرق کوردستان میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان