نامشخص بودن محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شدە بعد از ۹ ماە


KMMK:

پنج شنبە ۱۶ خرداد ۱۳۹٨ خورشیدی، با گذشت ۹ ماە از از زمان اعدام زندانیان سیاسی کورد، زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی از سوی جمهوری اسلامی ایران، تا کنون در ارتباط با محل دفن این افراد هیچ اطلاعی دادە نشده است.

با گذشت بیشتر از ۹ ماە از زمان اعدام این زندانیان سیاسی، تا کنون با وجود تلاش زیاد خانوادەهای این زندانیان سیاسی اعدام شدە برای کسب اطلاع از محل دفن انها هیچ اطلاعی در این بارە دریافت نکردەاند و جمهوری اسلامی کماکان بە پنهان کاری در مورد افشای محل دفن این افراد ادامە میدهد.

لازم بذکرست که: زانیار و لقمان مرادی در ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ از جانب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مریوان بازداشت و از طرف دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی در شهر مریوان بە اتهام ارتباط با یکی از احزاب کورد بە اعدام محکوم شدند، همچنین رامین حسین پناهی نیز در تیرماە۱۳۹۶ از جانب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سنە دستگیر شدە کە بعدا از سوی دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی بە اعدام محکوم شد.

این سە زندانی سیاسی کورد در ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ شمسی با وجود تلاش فراوان کورددستانیان و نهادهای بین المللی حقوق بشر اعدام شدند و تا کنون جمهوری اسلامی از افشای محل دفن انها سرباز میزند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان