تعقیب و گریز خودروی یک جوان سقزی از سوی نیروهای جمهوری اسلامی ایران منجر بە مرگ این جوان شد

KMMK:

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ خورشیدی، در مسیر سقز- زنجان یک جوان بانام حسام محبی فرزند منصور اهل محله بهارستان جنوبی در شهر سقز براثر تعقیب و گریز نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی جانش را از دست داد.

قابل‌ذکر است که: نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به ظن حمل کالای قاچاق، خودروی نامبرده را مورد تعقیب قرار داده و این عمل باعث واژگون شدن خودرو شده و درنتیجه مرگ حسام و زخمی شدن چند تن را در پی داشته است.

لازم به ذکر است: بار اول نیست که نیروهای جمهوری اسلامی در خیابان و جاده‌ها سبب مرگ و مجروح شدن مردم می‌شوند، تأمین نکردن فرصت‌های شغلی از یک‌سو و ممانعت از هرگونه اقدام مردم شرق کوردستان برای مقابله با بیکاری و تأمین مایحتاج روزانە خود، مردم را در تنگنا قراردادە، بە گونەای کە مردم این بخش از کوردستان برای تأمین مایحتاج روزانه خود هرروزه قربانی می‌شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان