مریوان/ تبدیل حاشیه روستاها به زباله دان از سوی شهرداری دولت ایران

KMMK:

ساکنین روستای ” اسراباد” مریوان به دلیل تخلیه زباله های شهر مریوان در حاشیه این روستا با نیروهای شهرداری حکومتی دچار تنش شدند.

بر پایه گزارش: نیروهای شهرداری حکومتی یکبار دیگر تصمیم به تخلیه آشغالهای شهر مریوان در حاشیه روستای اسراباد گرفتند که این تصمیم با مقاومت ساکنین روستای مذکور روبرو شد و برای چندمین بار آشغالها در معابر مریوان انباشته شد.

لازم به ذکر است: این مشکل سالهاست که دامن روستاهای اطراف مریوان را گرفته است و تا به این لحظه پلان تعیین مکان مناسب یا بودجه ای از سوی این نهاد حکومتی جهت رفع این مشکل اعلام یا عملی نشده است.

باید اذعان داشت: به دلیل تخلیه آشغال و مازاد شهری در روستاهای اطراف مریوان بر اکوسیستم روستا تاثیر مخربی گذاشته به شیوه ای که تقریبا زندگی در این روستاها برای مردم غیر ممکن شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان