کشتە شدن یک کولبر دیگر در نقطه مرزی پیرانشار

KMMK:

جمعە ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹٨ خورشیدی، یک کولبر به نام اسعد بورکه ۲۱ ساله فرزند سلیمان، اهل روستای سوغانلوو از توابع پیرانشار (پیرانشهر)، در نقطه مرزی این شهر از شرق کوردستان مورد شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت ایران واقع شد و جانش را از دست داد.

با استناد بە گزارش، نامبرده در ابتدا بە سختی مجروح شدە و بعد از انتقال بە بیمارستان پیرانشار بە دلیل زخم‌های عمیق واردە، جانش را از دست می‌دهد.

بر اساس داده‌های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جدید میلادی تاکنون ۷۱ کولبر زخمی، ۳۱ کولبر و ۴ کاسب‌کار بە هم کشتە شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان