بە قتل رسیدن دو خواهر به دست پدر و برادرشان در شهر سنه

KMMK:
چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ خورشیدی، دو خواهر در محله نایسر در حومه شهر سنه مورد هجوم پدر و برادرشان قرار گرفته و به قتل رسیده اند.

این دو خواهر با نامهای شایسته و اسرا که ۲۳ و ۲۲ ساله داشته اند به دست پدر ( فتح الله) و برادرشان ( عادل) به شیوه‌ای بسیار بیرحمانه با ضربات چاقو به قتل رسیده اند. تا زمان انتشار این خبر هیچ گونه اطلاعی از علت قتل این دو خواهر منتشرنشده است.

قابل ذکر است که: که فرهنگ مردسالاری و مرتجع تحمیل شده بر جامعه کوردستان، بیشتر زنان در جامعه مورد خشونت قرار گرفته و زنان از هیچ جهتی مورد حمایت قرار نمیگیرند و این امر باعث شده که مردان بیشتر در جهت به بردگی گرفتن زنان اقدام کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان