انتقال صفر عبدالهى به بند جرائم خشن در زندان حكومت ايران در شهر اورميه

Kmmk:
روز ١٨ ارديبهشت ماه ١٣٩٨ شمسى ، يك زندانى به نام صفر عبدالهى ٢٢ ساله اهل اورميه و محبوس در زندان حكومت جمهورى اسلامى ايران در شهر اورميه ، وى را به بهانه تبليغ عليه نظام به صورت تنبيهى از بند جوانان به بند ١-٢ اين زندان كه مربوط به جرائم خشن منتقل شده است.

صفر عبدالهى به همراه يك شهروند ديگر به نام احمد جهانگير به دليل اعتراض به ادعاى تعرض جنسى سرايدار يك مدرسه به يك دختر دانش آموز آبان ماه سال ٩٦ بازداشت
و هر يك به ١٨ سال حبس تعزيرى محكوم شدند كه بعدا صفر عبدالهى به ١٢ سال كاهش يافت و اتهام انها تخريب اموال دولتى ، تمرد در مقابل دستور مأموران و توهين به مقدسات بود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان