روز جهانی کارگر روز حمایت از کولبران/ ۱۰۲ کشته و زخمی در چهار ماه اول سال ۲۰۱۹

KMMK:
جمعت حقوق بشر کوردستان ضمن ارج نهادن روز کارکر، این روز را به تمامی جوامع بخصوص کارگران تبریک گفته و خواهان به رسمیت شناختن تمامی خواسته‌های صنفی و حقوقی کارگران است.
بیکاری و فقر، نبود امنیت کاری، حقوق و مزایای کم، کار بیش از حد بدون بیمه، نبود امکان کار سندیکا و مراکز حمایت از کارگران و … مواردی هستند که کارگران روزانه با آن روبرو بوده و از آن رنج می‌برند.
جمهوری اسلامی ایران با تحمیل فشار بیشتر بر کارگران، کسبه و کولبران شرق کوردستان بیشترین ظلم و فشارها را در حق آنها انجام میدهد.
جمهوری اسلامی ایران با کم کردن و قطع بودجه شرق کوردستان، کارخانه و کارگاهها را به تعطیلی کشانده. سیاستهای حکومت ایران باعث بیکاری بیشتر مردم و کارگران شده، و در نهایت کارهایی همچون کولبری ترویج پیدا کرده اند، شغلهایی که نمیتوان به عنوان کار آنرا ر نظر گرفت، این کار سلامت کولبران رابه خطر انداخته و مردم را بیشتر به سوی بیکاری و فقر میبرد.
یکی از بغرنجترین رویدادهای جامعه شرق کوردستان کشتار کولبران از سوی نیروهای مرزبانی و نظامی ایران است، تنها در چهار ماه اول سال ۲۰۱۹ میلادی ۷۶ کولبر زخمی و ۲۶ کولبر توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران کشته شده‌اند، این جدایی از کشته شدن ۲ کاسبکار دیگر است که توسط نیروهای نظامی ایران کشته شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضروری و لازم میداند که فشارهای امنیتی و سیاسی، حکم بازداشت، فشار بر روی کارگران در کوتاه ترین زمان ممکن خاتمه یابد. حق تشکیل سندیکا و مراکز حمایت از کارگران آزاد باشد و کارگران ازادانه بتوانند خود را سازمان بدهند و آزادانه خواسته های خود را بیان کنند.
لازم است که حقوق کارگران برابر با میزان کار باشد و حقوقشان به قدری باشد که بتوانند زندگی عادی و خوبی را برای خود تامین کنند.
سیاست جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان شامل عقب ماندگی اقتصادی و گسترش فقر و بیماری می‌باشد به گونه ای گه تمام نیروی جامعه کوردستان را از بین ببرد.
به این دلیل که اقتصاد از پایه های اصلی یک جامعه پویا است، لازم است که همه در مقابل این سیاست اعتراض کنیم و تلاش کنیم که جمهوری اسلامی ایران را ناچار کنیم سیاست تبعیض آمیز خود را کنار بگذارد و عقب نشینی کند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان بار دیگر روز جهانی کارگر را به تمامی کارگران بخصوص کارگران کوردستان تبریک میگوید و امیدوار است هم صدایی و اتحادمان به صدای مظلومان کارگران و کولبران که بیشترین نابرابری و ظلم را به خود دیده اند، تبدیل شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان