انتقال فعال كارگرى توفيق محمدى به زندان مركزى ايران در شهر سنه

Kmmk:
فعال كارگرى توفيق محمدى پس از ٤٥ روز بازداشت در زندان اطلاعات جمهورى اسلامى به زندان مركزى حكومت ايران در شهر سنه منتقل شد.

به نقل از گزارشی از كولبر نيوز بازپرس شعبه دوم دادگاه انقلاب حكومت ايران در شهر سنه از توديع وثيقه براى ازادى وى تا زمان دادگاهى ممانعت كرده است.

لازم به ذكر است كه ، توفيق محمدى روز ١٨ اسفندماه ١٣٩٧ شمسى و در هنگامى كه سر كار بوده توسط نيروهاى اطلاعات به اتهامى نامشخص بازداشت و به بازداشت گاه اين اداره امنيتى ايران در شهر سنه منتقل كرده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان