اعمال تبعيض بر نشريات، روزنامه ها و مجلات منتشر شدە به زبان كوردى از سوى جمهورى اسلامى

KMMK:
سه شنبه ٣ ارديبهشت ١٣٩٨ شمسی بعلت اعمال تبعيض و بيعدالتى در مورد نشريه ها و روزنامە های شرق كوردستان، اين نشريات در شهر پاوه در شرف تعطيلى ميباشد.
یک دو هفته نامه در شهر پاوه بەنام ” كومكال” بعلت عدم وجود اسپانسر و عدم حمايت مالى و تبعيض از سوى مسئولين مربوطه ى جمهورى اسلامى ایران و سياست ناعادلانه در حال تعطيلى ميباشد.
اين در حاليست كه امسال ١٢١ سال از انتشار اولين نشريه و روزنامە كوردى ميگذرد.
لازم بذكر است كه جمهورى اسلامى ايران در طول ٤٠ سال گذشته از قدرت خود در ايران و بويژه شرق كوردستان سعى در از بين بردن فرهنگ و آداب و رسوم كوردى داشته و در عوض سعى در تحميل فرهنگ غير كوردى و بيگانه بر كوردها داشته و در جايگزينى نشريات فارسى زبان بجاى نشريات كوردى كوشش نموده و در اين راه با اعمال فشار به نويسندگان و شاعران كورد زبان تلاش نموده از شكوفا شدن فرهنگ و ادبيات كوردى جلوگيرى نمايد.
جمعيت حقوق بشر كوردستان‎