فعال کارگری مظفر صالح نیا بە اطلاعات احضار شد

KMMK:
سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ شمسی مظفر صالح نیا از فعالین کارگری شهر سنه به اطلاعات نیروی انتظامی احضار شد.
مظفر صالح نیا از فعالین کارگری شهر سنه و عضو هیت رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران می‌باشد، نامبرده در آستانه اول می روز کارگر به اطلاعات نیروی انتظامی احضار شده است.
ماموران حراست از طریق تماس تلفنی از مظفر صالح نیا خواسته اند که چهارشنبه به اطلاعات نیروی انتظامی مراجعه کند.
احضار این فعال کارگری همزمان با احضار چندین فعال دیگر شرق کوردستان می‌باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان