حمله پلیس دولت ترکیه به پارلمانتارهای کورد

KMMK:

امروز پنج شنبه ۱٨ آوریل ۲۰۱۹ پلیس دولت ترکیه در کلان شهر آمد شمال کوردستان به تجمع کوردها حمله کرد، در این حمله پلیس ترک رمزیه توسون پارلمانتار کورد را به زمین زده که بر اثر آن نامبرده بیهوش شد، همچنین به موسی فارس اگیولاری حمله ور شده ونامبرده را از ناحیه چشم زخمی کردند.

حزب دموکراتیک خلق ها(ه د پ) در این باره اطلاعیه ای صادر کرده و اذعان داشت؛ “طی حمله پلیس ها نمایندگانمان مورد هدف بودند که به قصد کشتن به ایشان حمله شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در هنگام انتقال رمزیه توسون به بیمارستان روی برانکارد مورد حمله پلیس ترک قرار گرفت. در مورد پلیسهایی که عمدی و به هدف کشتن نماینده های ما را مورد حمله قرار داده شکایت کرده و راه قانونی در پیش خواهیم گرفت. همچنین پروسه قانونی و کیفری کیس مان را زیر نظر خواهیم داشت.”

همچنین در اطلاعیه آمده است؛ اکنون به مدت ۳ سال است که شهر آمد در محاصره نیروهای امنیتی دولت ترک می باشد که برخی از نیروهای حکومتی هیچگونه پایبندی به مسائل امنیتی قانونی قضایی و اخلاقی و … ندارند و بسان راهزنان رفتار می کنند.

در اطلاعیه به نقش وزارت داخلی دولت ترکیه اشاره شده و گفته شده که این حمله از سوی وزارت داخلی طراحی شده که هدف آن اراده مردم و نماینده هایشان بوده است.
ه د پ همچنین گفت؛ قدرت سیاسی به هرگونه حرکت و فعالیت دمکراتیک حسود بوده و توانایی دیدن آن را ندارد.
یکبار دیگر در شهر آمد ثابت شد؛ محاصره توسط قدرت سیاسی، رفتار و کنش کریه سیاسیون جهت ایجاد تفرقه و کاشتن تخم نفاق هیچ سودی نداشته و نخواهد داشت.

شورای مرکزی رهبری حزب دمکراتیک خلق ها (ه د پ) در انتهای اطلاعیه افزود؛ باید این نکته کاملا مفهوم شده باشد، با وجود همه سیاست گذاری های فشار و تخریب، ما و نمایند هایمان با اتکا به خود و اراده مان با راه مان ادامه می دهیم برای اینکه به سیاستهای تبعیض و محجوریت و حصر پایان دهیم و جهت ادامه زندگی از هرنوع همکاری و تلاش نخواهیم ایستاد و برای تحقق آن هر راه کار و راهی را در خواهیم نوردید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان