تداوم اشغالگری ترکیە/بکارگیری خانەهای هموطنان از سوی سپاە ترکیە برای پایگاەهای سربازی

KMMK:

سپاە ترکیە برای تداوم اشغالگری و دشمنی با کوردستان، خانە و کاشانەی مردم در مرزهای کوبانی و همچنین شمال کردستان را تصاحب کردە و بعنوان پایگاههای سربازی بکار میگیرد.

این اقدام در وضعیتی در حال انجام ست کە حکومت ترکیە تهدیداتش را برای اشغال غرب کوردستان بیشتر نمایان کردە و فعالیت خصمانە خود را در مرزهای این مناطق افزایش دادە است و بر همین اساس مشغول ساخت و ساز پایگاهای سربازی در این مناطق میباشد.

بر اساس اخبار منتشر شدە سپاە ترکیە در تعدادی از روستاهای مرزی کوبانی در شمال کوردستان خانەهای مردم در این روستاها را اشغال و بە پایگاهای سربازی تبدیل کردەاست و همچنین اقدام بە حفر خندق دوروبر انها کردە است.

در سال ۲۰۱٨ سپاە ترکیە دەها روستا در مرزهای غرب کوردستان و مخصوصا غرب کوبانی را بمباران کرد و تعداد زیادی از مردم بی گناە جانشان را از دست دادند. همچنین با جمع اوری گروەهای تروریستی همچون داعش و ارتش ازاد، جبهەالنصرە،جبهەالشام و گروەهای اسلامی بە عفرین هجوم بردە و این مناطق از کوردستان را بە اشغال خود دراورد.

کۆمەڵەی ماڤی مرۆڤی کوردستان