صدور حکم ۷ سال زندان برای یک کورد در دیواندره

KMMK:

شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری ایران در دیواندره برای عطاالله حسینی اهل یواندره در مجمع دو اتهام ۷ سال زندان حکم صادر کرد.

اتهامات وارده به عطاالله حسینی نشر اکاذیب و توهین به مقدسات از سوی دادگاه حکومت ایران در دیواندره اعلام شده است.
بر اساس این رای که ازسوی سپاه پاسداران به مراجع قضایی حکومت در دیواندره اعلام شده است، برای هر دو اتهام اشد مجازات برای نامبرده در نظر گرفته شده است. به این صورت که برای نشر اکاذیب ۲سال و برای توهین به مقدسات ۵سال زندانی در حکم صادر شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان