جسد یک جوان کورد در کشور سوئیس کشف شد

KMMK:
۱۲ آوریل ۲۰۱۹ در کشور سوئیس جسد یک جوان کورد کشف شد.

تحقیقات اولیه پلیس سوئیس در شهر سنت گالن حاکی از این است که، این جوان کورد اهل شمال کوردستان بانام امراه آداینر، ۲۶ ساله بوده که از دو سال پیش در کشور سوئیس درخواست اقامت پناهندگی کرده است و بیش هفت ماه است که گم شده بود و اکنون در شهر سنت گالن جسد وی پیدا شده است.

قابل ذکر است که: این جوان کورد از ترس بازداشت و تعقیب پلیس ترکیه از این کشور فرار کرده و در کشور سوئیس درخواست اقامت کرده بود.

تا لحظه انتشار این خبر تاکنون هیچ گونه اطلاع و خبری از دلیل مرگ این جوان کورد به جمعیت حقوق بشر کوردستان نرسیده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان