همزمان با قرار گرفتن سپاه در لیست ترور، حکومت ایران سعی در ایجاد نفاق و برهم زدن جامعه کوردستان را دارد

KMMK:
پس از قرار گرفتن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در لیست ترور، حکومت ایران با بکار گیری زور و خشونت مردم بخشهایی از شرق کوردستان را مجبور میکند تا شعار پشتیبانی از این گروه را بنویسند و با آنها عکس بگیرند و در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند.

این عمل و رفتار جمهوری اسلامی ایران در جامعه کوردستان، که خود از قربانیان ترور و خشونت این گروه تروریستی هستند بیشتر به منظور برهم زدن و تحقیر ملت کوردستان انجام داده میشود.

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران یکی از گروهای اصلی این حکومت بوده که دستش به خون جوانان و فعالان این بخش از کوردستان اغشته شده است، از اوایل شکل گرفتن حکومت جمهوری اسلامی ایران این گروه به کوردستان حمله کرد و دست به کشتار جمعی، ترور، بازداشت و شکنجه مردم کوردستان زد.

این رفتار حکومت ایران که مردم کوردستان را مجبور به برداشتن شعار در حمایت از این گروه تروریستی ( سپاه پاسداران) وامیدارد، قبل از اینکه این شعارها رویشان به دنیای خارج و آمریکا باشد رو به مردم کوردستان است و میخواهد بگوید ( برای حکومت ایران نظر جهانیان مهم نیست، اینگونه شمارا هتک حرمت میکنیم. )

جمعیت حقوق بشر کوردستان این فشار و جبر جمهوری اسلامی ایران بر مردم کوردستان را محکوم کرده و از مردم کوردستان میخواهد برضد این عمل ایستاده و سکوت نکنند تا این حکومت نتواند به ملت کوردستان را تحقیر کند.

جمعیت حقوق بشر کورستان