سيل در استان لرستان موجب بيكارى كارگران و افزايش ميزان بيكاران شدە است

KMMK:
طبق اخبار و گزارش های منتشر شده، تاکنون سيل در استان لرستان در شرق کوردستان حداقل به ١٣٠ كارگاه صنايع دستى و ١٤ مزرعه پرورش ماهى خسارت وارد آورده و باعث شده كه شمارى از كارگران اين مراكز توليدى كارشان را از دست داده و بيكار شوند.
به گفته رئيس سازمان معدن و تجارت حکومت ایران در استان لرستان برآوردهاى اوليه نشان ميدهند سيل اخيربيش از ٢٦٥ ميليارد تومان خسارت به واحدهاى صنفى و توليدى و معدن لرستان بر جاى گذاشته است.
به گفته اين مسئول همچنين ٣٢٦٠ واحد صنفى نيز دچار خسارت شده اند. در كل اين خسارات موجب بيكارى كارگران اين مراكز توليدى، صنعتى و صنفى گرديده است.
قابل توجه است که این جدایی از خسارات وارده به محل سکونت و اموال مردم است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان