زنی کورد در کشور نروژ بە دست همسرش بە قتل رسید

KMMK:
روز دوشنبە 01.03.2019 ،اختر اسعد ساکن شهر استرومن کشور نروژ بە دست شوهر و با ضربات چاقو بە قتل رسید.
بعد از تحقیقات ابتدایی،پلیس متوجە شد کە همسر مقتول مرتکب این جنایت شدە و منجر بە دستگیری قاتل شد.
طبق شواهد خون مقتول روی لباس های قاتل مشاهدە شدە و بە دنبال آن چاقو هم کشف می شود.
اختر اسعد از اهالی شهر نەغەدە(نقدە) ،در شرق کوردستان بودە کە در کشور نروژ ساکن بود،نامبردە همچنین صاحب دختری هشت سالە بود.
طبق آمارهای مرکز آماری جمعیت حقوق بشر کوردستان ،از ابتدای سال میلادی جاری تا بە اکنون تعداد قابل توجەایی از زنان کشتە شدە یا دست بە خودکشی زدەاند،ولی این مورد ؛اولین مورد در ماە آپریل 2019 می باشد.

جمعیت حقوق بشر کردستان