دولت ترکیە حکم بازداشت هنرمند کورد را صادر کرد

KMMK:

۲۹ مارس ۲۰۱۹، دادگاه بیوکچَکمجی دولت ترکیە در استانبول حکم بازداشت هنرمند کورد (فرهاد تونج) ‌اهل شهر درسیم در شمال کوردستان را صادر و خواستار زندانی شدن وی شد.

با استناد بە گزارش، نامبرده متهم بە «ترغیب مردم بە ایجاد کینە و نفرت» شدە است.

شایان‌ذکر است، کە فرهاد تونج قبلاً هم پنج بار محاکمە شدە است و همچنین بە دلیل اینکە نامبرده بە زبان کوردیِ زازاکی آواز می‌خواند و از طرفداران حزب ه د پ است ازنظر حکومت ترکیە مخالف و علیه احزاب هم‌پیمان اردوغان- باغچِلی می‌باشد.

لازم بە یادآوری است، کە اکثر هنرمندان و روزنامه‌نگاران کورد شمال کوردستان از طرف محاکم این کشور بە زندان محکوم‌شده‌اند و هم‌اکنون در زندان بسر می‌برند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان