تداوم بى خبرى از سرنوشت مصطفى مصطفوى

KMMK:

با وجود گذشت بيش از دو ماه از انتقال سيد مصطفى مصطفوى آلبلاغ از اهالى شهر بوكان از زندان اروميه به زندان اداره اطلاعات جمهورى اسلامى در اين شهر، هنوز خانواده وى هيچ اطلاعى از وضعيت وى نداشته و در بى خبرى از سرنوشت وى و نگرانى بسر ميبرند.
در اين خبر ذكر گرديده كه مصطفى مصطفوى در تاريخ ١٥ آذر سال گذشته دستگير و ١٢ ديماه به زندان اروميه منتقل شد.
يادآورى ميشود كه نامبرده سال گذشته پس از دستگيرى، بمدت ٢٧ روز تحت بازجويى و شكنجه و در زندان انفرادى بسر برده و پس از آن به بند ٣-٤ زندان جمهورى اسلامى در اروميه انتقال داده شد.

جمعيت حقوق بشر كردستان