نگرانی از مین های کاشتەشدە و جابجاشدنشان بە مسیرهای عبور و مرور

KMMK:
طی چند روز آتی بارانهای شدید در شرق کوردستان نەفقط موجب سرازیر شدن سیلاب شد بلکە موجب نمایان شدن مین های کاشتە شدە و جابجایی انها از بلندیها بە مکانهای عبور و مرور شد.

لازم بذکرست کە جمهوری اسلامی قبلا اعلام کردە بود کە این مناطق مینروبی شدە و خالی از مین میباشد و در همین راستە مراسمی هم گرفتە بودند. اما بااین وجود این مین ها سالانە صدان قربانی میگیرند.
شایان ذکرست کە جمهوری اسلامی در مرزهای مابین شرق وجنوب کوردستان بە دلیل نگرانی از حضور احزاب کوردی بیرون از مرز این مناطق را مینگذاری کردە بود، کە هر سال تعداد زیاد بە همین دلیل جان خود را از دست میدهند و صدها کودک وجوان مجروح شدە و پاها و چشمهایشان دچار اسیب جدی میشود.

برپایە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جدید میلادی تا کنون ۶ نفر زخمی شدە و یک نفر هم جان خود را از دست دادە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان