ارش مکری در زیر شکنجە و در سلول انفرادی

ارش مکری  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشاە تبریز کە در روز ششم اسفند ماە سال گذشتە توسط مامورین اطلاعات  مهاباد دستگیر و بازداشت شد. پس از چند روز او را بە بازداشتگاە اطلاعات ارومیە منتقل کردند.

طبق اطلاعات رسیدە بە جمعێت حقوق بشر کردستان  ارش مکری بە اتهام ارتباط با یکی از أحزاب شرق کوردستان و توهین با مقام رهبری بازداشت شدە است.

طبق گفتە برادر وی حمید مکری ” برادرم مدت ۱۳روز است در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه٬ به دلیل اتهامات کذب و شکنجه و نگهداری وی در سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده و وضعیت جسمانی وی خوب نیست.”

لازم بە یادوریست کە ارش مکری  توسط  نیروهای اطلاعات سپاه و بدون داشتن حکم قضایی بازداشت شد. ماموران اطلاعات سپاه بدون ارائه حکم قضایی پس از بازداشت آقای مکری اقدام به تفتیش منزل و ضبط اموال وی از قبیل لپ تاپ، گوشی های همراه٬ فلش مموری و بخشی از کتاب های کوردی او کردند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان باتکیە بر مادە ۵ منشور حقوق بشر كه مبتنى بر آن است هیچکس را نباید تحت شکنجە یارفتار و کیفرظالمانه،غير انسانى ياتحقيرآميز قرار داد و  همچنین بر أساس مادە  ۹ منشور حقوق بشر كه اذعان بر آن دارد هیچکس را نباید خودسرانە توقیف،حبس یاتبعیدکرد مورد فوق رامتناقض بامفاد حقوق بشر می داند لذا اين مورد را ناقض حقوق بشر مى داند وآن را محكوم مى كند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

20160425