بازداشت یک فعال مدنی در سنە

KMMK:

سەشنبە ۲٨ اسفند ۱۳۹۷ خورشیدی، نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران یک فعال مدنی شهر سنە(سنندج) بنام ولی نصری را بازداشت کردند.

لازم بە ذکر است کە نیروهای اطلاعات نامبردە را در محل کسب کارش بازداشت و بە محل نامعلومی منتقل کردند کە تا کنون هیچ گونە اطلاعی از وضعیت و مکان بازداشت وی در اختیار نمیباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان