نوروز ۲۷۱۹ را نوروز اتحاد و حرکت در راه آزادی کوردستان کنیم

KMMK:
جمعیت حقوق بشر کوردستان سال جدید کوردی و فرارسیدن نوروز را به ملت کورد و تمامی ملل دیگر تبریک گفتە و  امیدواریم سال جدید، سال اتحاد ملت کورد باشد  و همگان یک صدا و با هدفی مشترک در مسیر آزادی کوردستان گام نهند.
در سال ۲۷۱۸ در جغرافیای کوردستان اتفاقات بسیاری روی داد.
در شرق کوردستان، ملت کورد زندگی بسیار سخت و دشواری را پشت سر نهادند، جمهوری اسلامی ایران با اعدام جوانان کورد، ترور فعالان کورد، زندان، شکنجه، کشتار کولبران و غیره شرق کوردستان را به زندانی بزرگ برای ملت کورد تبدیل کرده است.
در شمال کوردستان، ترکیه به مانند تاریخ ده‌ها ساله اش سیاستهای کشتار دسته جمعی علیه ملت کوردستان را ادامه میدهد و هزاران فعال سیاسی را در زندان محبوس کرده است.
در جنوب کوردستان، با وجود فرصتهای بسیار زیاد برای بهبود حکمرانی و احقاق حقوق ملت کورد، مناطقی از کوردستان از زیر حکمرانی کوردها خارج شده و ملت کورد در این مناطق با خشونت روبرو شده اند.
در اواخر سال ۲۷۱۸، ملت کورد در غرب کوردستان توانستند حاکمیت حکومت اسلامی داعش را خاتمه دهند و با مقاومت و فداکاری خود جهانیان را شاد و شگفت زده  کنند.
بادرنظر گرفتن تمامی این موارد و اتفاقات، یک نتیجه واضح و روشن است، اینکه درد و رنج کورد در هرجایی که باشد یک درد مشترک است.
زمانی که اشغالگران کوردستان برای از بین بردن ملت ما متحد میشوند، چرا نباید ما برای آزاد کردن خود متحد شویم؟!.
جمعیت حقوق بشر کوردستان براین باور است که اگر ملت کوردستان متحد و هم صدا باشند، زمانی که تمامی جامعه، احزاب و نهادهای سیاسی و… متحد باشند و با پلاتفرمی متحد در راه حقوق و آزادی خود قدم بردارند، یقینٲ رسیدن به هدف، حقوق و آزادی بسیار آسانتر خواهدبود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان مجددا فرارسیدن سال جدید کوردی و نوروز را به تمامی کوردستانیان تبریک گفته و امیدوار است که سال جدید، سال متفاوت و سال آزادی برای کوردستان باشد. سالی باشد که ملت کوردستان بتوانند سرنوشت و چگونه زیستن خود را تعیین کنند و جغرافیای تکه تکه شده‌اش باتلاش و مبارزه ملت کورد به هم بپیوندد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان