مهاباد / کارخانە واکسن سازی رووناک ، بزرگترین کارخانە تولید واکسن تب برفکی خاورمیانە تعطیل شد

KMMK:

سرانجام پس از چند سال فعالیت نیمە جان کارخانە تولید واکسن تب برفکی مهاباد ، بزرگترین کارخانە تولید واکسن تب برفکی بە دلیل عدم پشتوانی خرید از سوی مصرف کنندگان داخلی و وارد کردن این محصول از کشور ترکیە با قیمت سە برابر بیشتر از قیمت فروش این محصول در این کارخانە موجبات تعطیلی این کارخانە و بیکاری کارگران فراهم شد.

بە گفتە نمایندە مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی حکومت ایران جلال محمود زاده : ” کارخانه واکسن سازی تب برفکی مهاباد که ۸۰ درصد از نیاز داخلی کشور را تامین می کند رقیبی جدی برای کارخانه واکسن سازی رازی محسوب می شود. خریداران واکسن تب برفکی مدت یک ماه است که از کارخانه واکسن تب برفکی روناک مهاباد خرید نمی کنند و در عوض با قیمت بالاتر و چندین برابر قیمت از کشور ترکیه واکسن تب برفکی را به کشور وارد می کنند.
در ترکیه هر شیشه واکسن تب برفکی مشابه تولید کارخانه روناک مهاباد ۶۰۰ هزار تومان است این در حالی است که هر شیشه واکسن تب برفکی محصول کارخانه روناک مهاباد حدود ۲۰۰ هزار تومان است و اکنون این محصول با 3 برابر قیمت از ترکیه وارد می شود ، علیرغم پایین تر بودن قیمت واکسن تب برفکی کارخانه روناک مهاباد، خریداران این محصول در کشور به بهانه‌های واهی از خرید محصولات این کارخانه خودداری می کنند.
کارخانه واکسن سازی تب برفکی مهاباد یکی از بزرگترین کارخانه های تب برفکی در خاورمیانه است و از نظر تولید واکسن نیز از کارخانه تب برفکی رازی بزرگتر است”.

جمعیت حقوق بشر کوردستان