تحصن کارگران کشتارگاه نهاوند

KMMK:

پنج شنبه ۲۳اسفند۱۳۹۷ کارگران کشتارگاه شهر نهاوند در شرق کوردستان، در مقابل ساختمان استانداری حکومت ایران در همدان به نشانه اعتراض تحصن کردند.

اعتصاب کنندگان که متشکل از کارگران کشتارگاه شهر نهاوند بودند؛ خوستار پرداخت ۴ ماه حقوق معوقه، همچنین امنیت شغلی در صنف خود بودند.

شهر نهاوند در جنوب شرقی شهر همدان در استان همدان است و از شهرهای شرق کوردستان میباشد که حکومت جمهوری اسلامی ایران در طی چهل سال حکومت خود تلاش زیادی جهت آسمیلاسیون شهروندان کورد این شهر کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان