سنه: تجمع اعتراضی پیمانکاران شهرداری همزمان با اعتراف شهردار به فساد لجام گسیخته

KMMK:
پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ جمعی از پیمانکاران پروژه‌های عمرانی شهرداری سنە (سنندج) مقابل شورای شهر و شهرداری دست به تجمع اعتراضی زدند. طلب این پیمانکاران از شهرداری مربوط به سال گذشته و امسال بوده است.
معترضین با در دست داشتن پلاکارد و‌ دست نوشته با محتوای خواسته‌های صنفی خواستار دریافت طلب خود شده اند.
تجمع اعتراضی این پیمانکاران در حالی است که شهردار انتصابی حکومت ایران در شهر سنه از وجود فساد لجام گسیخته در این شهرداری خبر داده است.

چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه، حشمت صیدی شهردار انتصابی حکومت ایران در شهر سنه با شرکت در یک مصاحبه مطبوعاتی به فساد نهادینه شده در شهرداری اعتراف کرد و در این باره گفت : متاسفانه فساد در شهرداری نهادینه شده شده است.
صیدی در این نشست به جای پرداختن به فساد سیستماتیک دولتی دستفروشان را رانت خوار و سوء استفادەچی نامیدە است.
وی همچنین اعلام کرده که طرح ساماندهی دستفروشان ممکن نیست و با شکست مواجه شده است.
قابل ذکر است که استان های شرق کوردستان در مقایسه با استان های ایران و عمدتا فارس نشین، بودجه های به مراتب کمتری را دریافت کرده و همین بودجه اندک نیز صرف نیروهای امنیتی و نظامی حکومت ایران در کوردستان میشود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان