رودخانە سیروان در هورامان سیاە پوش شد.

طبق گزارشی کە بەد دست  جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است از روز ٢  اردیبهشت ماه سطح آب  رودخانە سیروان لایه سیاه رنگی سطح آب را فراگرفته بود با گذشت چند ساعتی غلطت سیاهی سطح آب فراوان تر  از قبل شد.

طبق شواهد عینی مردم روستاهای حاشیە رودخانە سیروان  از جملە روستاهای روار و اسپریز گزارش داده اند  ورود حجم بالای مواد نفتی  به داخل آب رودخانه سیروان  باعث سیاهی سطح این رودخانە شدە است. و اینکە این مواد نفتی با به زیر آب رفتن کارخانه سنگ شکن روستای رودبار به وجود آمده است.

لازم بە ذکر است کە این مواد نفتی ضمن آلوده کردن آب، سبب مرگ گسترده آبزیان منطقه شده است. لایه های چرب و روغنی که در فرآورده های نفتی وجود دارد با ته نشست شدن بر روی آبشش های ماهی در کوتاه مدت باعث می شود که ماهی نتواند از آب اکسیژن بگیرد و تلف شود. و همچنین موجودات ابزی کە جانشان  را از دست ندادەناند  با جذب این لایه های نفتی در عضلات و بدن انها  می تواند تا مدت زمان زیادی باقی بماند و در صورت مصرف توسط انسان اثرات نامطلوب را بر روی انسان بگذارد. و از طرفی جون اب روزدخانە سیروان جهت مصارف کشاورزی روستاییان نیز بکار گرفتە میشود میتواند زمینهای کشاورزی را الودە بە مواد نفتی و غیر قابل کشت نماید.  در همین راستا درختان اطراف رودخانە  سیروان نیز اسب فراونی را متحمل  خواهند شد.

در سالهای اخیر با شدت افزایش آتش سوزیها و ایجاد سد و ابگیرهای صنعتی توسط حکومت اسلامی ایران  در شرق کردستان، سیاست   تخریب طبیعت کردستان بیش از گذشتە موجب نگرانی و نارضایتی مردم شرق کردستان شدە است.  و در این راستا  و مردم  و  جوانان بسیاری از شهرهای کردستان هم اقدام به تشکیل نهادهای مردم نهادی برای حفظ محیط زیست کرده اند و عده ای زیادی  جوانان کردستان به صورت خودجوش به این نهادها پیوسته اند و  نهادها و ارگانهای دولتی به جای حمایت و تشویق این نهادها  مانعی اساسی در برابر فعالیتهای آنها محسوب می شوند.

کە جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکوم کردن سیاستهای  تخریبی محیط زیستی  توسط  کار بدستان دولتی در شرق کردستان  ، دولت ایران  را مسئول تخریب  محیط زیست  شرق کوردستان میداند  و این سیاستهایی  اتخاذ شدە را  در تظاد کامل با  میثاقهای حقوق جمعی و گروهی  میداند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

20160423