عدم پرداخت دستمزد دو ماه كارگران اتش نشانى شهر سنه

Kmmk,
با نزديكتر شدن روزهاى نوروزى و پايان سال شمسى ، كارگران اتش نشانى شهر سنه قریب بە ٢ ماه است كه دستمزدى نگرفته اند و نگران عدم پرداخت عيدی پايان سال نيز هستند .

هرچند كه كارگران اتش نشانى در روزهاى نوروزى به اجبار بايد بر سر كارهايشان باشند.

به نقل از گزارش، اين كارگران در روزهاى عادى بايستى به ازاى هر ٢٤ ساعت كار ، در برخى از مناطق ٤٨ ساعت استراحت و در بعضى از مناطق ديگر تنها ٢٤ ساعت استراحت داشتە باشند و اين وضعيت موجب نگرانى و اضطراب كارگران شده است ، طبق قانون كار كارگرانى كه مدت ٢٤ ساعت سر كار هستند وعده هاى غذايى بر عهده اين سازمان مى باشد ولى اين كارگران بايد وعده هاى غذايى خودرا خود تهيه كنند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

@kmmkkurdistan