سامان جرجیس هنرمند رپر کرماشانی بازداشت شد

KMMK:
شنبە ٦ بهمن ٩٧ سامان جرجیس، هنرمند رپر اهل کرماشان کە بە خاطر آهنگ هایی کە دربارە کوردستان می خواند از محبوبیت خاصی برخوردار است، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، خانوادە نامبردە توانستە اند، چهارشنبە ٨ اسفند با وی ملاقت کنند.
سامان جرجیس بە اتهام تبلیغ علیە نظام از طریق خواندن دو آهنگ ”سنە دژ“ کە پس از جانباختن دەها شهروند اهل سنه (سنندج) در حادثە برخورد اتوبوس با تانکر حامل قیر و آهنگ ”شرمندە“ کە پس از زلزە سرپل ذهاب خواندە بود، بازداشت شدە است.
سامان جرجیس علاوە بر فعالیت در حوزە هنری رپ، شعرهایی را بە زبان کوردی کلهری برای خوانندگان دیگر کرماشان سرودە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان