جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری در سرپل زهاو

KMMK

یکشنبه پنجم اسفند ماە ٩٧، ساکنان کمپ پارک نشاط شهرستان سرپل زهاو (سرپل ذهاب) بە خاطر قطع برق، جلوی درب فرمانداری در این شهر تجمع کردە وخواهان وصل مجدد برق شدند.

شایان‌ذکر است کە برق کانکس این شهروندان از صبح روز یکشنبه قطع بودە و زندگی مردم دچار اختلال شدە است بە همین دلیل مردم با تجمع اعتراضی خود در جلوی درب فرمانداری خواستار پیگیری سریع و وصل مجدد برق در کمپ هستند. این در حالی است کە نیروهای حکومتی با نزدیک شدن سفر روحانی بە این شهرستان با بهرە گیری از تبلیغات رسانەای، برق کانکس‌ها را قطع کردە و مردم را مجبور بە ترک کانکس‌ها کردە کە کمپ خالی شدە، چهرە شهر را غیرواقعی بە نمایش بگذارند.

لازم بە یادآوری است پس از گذشت بیش از ١٦ماە از زلزله استان کرماشان و شهرستان سرپل زهاو برخلاف وعده‌های دولتی هنوز بیش از نیمی از مردم این شهر همچنان در کانکس‌ها زندگی می‌کنند و از امکانات اولیە زندگی بی‌نصیب می‌باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

اعتراض دانشجویان دانشگاە رازی کرماشان بە فضای خفقان حاکم

زبان مادری حق طبیعی انسانهاست

یک‌ مسئول حکومتی: استان سنه رتبه دوم آمار طلاق در ایران را به خود اختصاص داد