معلم و فعال صنفی شهر دیواندره بە زندان محکوم شد

KMMK:

پنجشنبه دوم بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی، معلم و فعال صنفی، امید شاه‌محمدی از سوی شعبە ۲ دادگاه انقلاب اسلامی ایران در شهر سنە بە یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

لازم بە ذکر است کە این فعال صنفی از طرف دادگاه جمهور اسلامی بە اتهام اقدام علیە امنیت ملی بە زندان محکوم شدەاست.

همچنین نامبرده در ۲۱ آبان ماە سال جاری یک روز قبل از تحصن سراسری معلمان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدە بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان