اعزام زندانی سیاسی کورد چنگیز قدم خیری بە بیمارستان


KMMK:

روز پنج شنبە ۲ اسفند ۱۳۹۷ خورشیدی زندانی سیاسی و تبعید شدە کورد چنگیز قدم خیری کە در زندان مسجدسلیمان حبس شدەاست بە سبب عفونت شدید کلیەهایش بە بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شد و بعد از معاینە باز بە زندان برگرداندە شدەاست.

بنابر این گزارش قدم خیری مدتهای مدیدی است کە از ناراحتی کلیوی رنج میبرد (گفتەشدە کە فقط یکی از کلیەهایش کار میکند ) کە تا کنون هیچ گونە معالجەای جدی پزشکی برایش انجام نشدە است و این درحالی است کە پزشک معالج هشدار دادە است کە اگر ایشان بە زودی مداوا نشوند در عرض حد اکثر ٦ ماە ، جان مریض در خطر خواهد بود .
لازم بە یاد آوریست کە چنگیز قدم خیری متولد سال ۱۳٦۷ خورشیدی است کە در سال ۱۳۹۰ بازداشت شدە و در زندان مرکزی شهرستان سنە(سنندج ) زندانی کە بعد از دوسال بە زندان مسجد سلیمان تبعید میشود .
نامبردە از سوی دادگاە انقلاب شهرستان سنە بە ریاست قاضی بابایی بە تهمت محارب و عضویت در یکی از احزاب کوردی بە ٤۰ سال زندان تعزیری محکوم میشود .

لازم بە ذکر است چنگیز در اردیبهشت سال جاری بە مدت 10روز در اعتراض بە بی توجهی مسولین زندان در مورد بی مبالاتی و وضعیت پزشکی خویش دست بە اعتصاب غذایی زد کە با وعدەهای دروغین مسئولین بە اعتصاب غذای خویش پایان داد .

جمعیت حقوق بشر کوردستان

@kmmkkurdistan